Splošni pogoji poslovanja

ENJO, Alenka KÜGERL s.p., Koroška cesta 94, 2000 Maribor …

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNO

Poslujemo izključno na podlagi spodaj navedenih splošnih pogojev poslovanja, ki veljajo za vse poslovne transakcije, tudi če to ni izrecno navedeno. S splošnimi pogoji poslovanja so kupci seznanjeni pred nakupom blaga. Blago je bilo predstavljeno s strani strokovnega svetovalca ENJO, ki je za predstavitev blaga ustrezno usposobljen in se pred oziroma tekom predstavitve tudi ustrezno legitimira. Kupec je tekom predstavitve seznanjen z navodili za uporabo blaga, pravilno rabo, vzdrževanjem, cenikom in garancijskimi pogoji. Kupec skupaj z izdelki prejme tudi brošuro ENJO z vsemi potrebnimi podatki o blagu. Ob oddaji naročila oziroma prejetju potrditve naročila s strani kupca se kupec strinja s spodaj navedenimi pogoji poslovanja, ki kupca in ENJO zavezujejo od trenutka, ko ENJO kupčevo naročilo potrdi.

CENE, PLAČILO in POŠILJANJE

Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko po pisni, ustni ali telefonsko dani ponudbi spremenijo in niso zavezujoče. Kupec je seznanjen, da strokovni svetovalec ENJO blago dostavi izključno na podlagi naročila. Plačilo za dobavljeno blago zapade po dostavi blaga. Če kupec zamudi v računu naveden rok za plačilo kupnine, ima ENJO pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, kupec pa je ENJO dolžan povrniti tudi morebitne stroške opominov ter stroške za izterjavo terjatve. Riziko uničenja ali poškodovanja izdelkov pri pošiljanju nosi kupec. ENJO ne odgovarja za pravočasnost dostave naročenega blaga. ENJO si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, ki ga izda strokovni svetovalec ENJO.

KAKOVOST, ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

ENJO zagotavlja, da kakovost dobavljenih izdelkov ustreza evropskim standardom in predpisom. Pridržujemo si pravico do običajnih komercialnih odstopanj v teksturi blaga, kakovosti, barvi, teži in opremi Kupec nima pravice do kakršnegakoli zahtevka, razen zahtevka iz naslova garancije, skladno s temi splošnimi pogoji. Odškodninska odgovornost ENJA je izključena. Vsi morebitni zahtevki kupca do ENJO so omejeni do največ vrednosti naročenega in dobavljenega blaga.

PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

ENJO posluje s pridržkom lastninske pravice, kar pomeni, da je dobavljeno blago v lasti ENJO vse do celotnega plačila vseh izstavljenih računov. V primeru neplačila računa ima ENJO pravico, da zahteva vračilo blaga na podlagi lastninske pravice, ne da bi pri tem odstopil od pogodbe.

PRAVICA KUPCA DO ODSTOPA OD POGODBE

Kupec lahko od že sklenjene pogodbe odstopi v roku 14 dni od dneva, ko prejme blago. Kupec pravico uveljavi tako, da to pisno sporoči ENJO ali pooblaščenemu ENJO svetovalcu. Kupec mora ENJU vrniti blago v roku 30 dni od dneva, ko je ENJU oziroma pooblaščenemu ENJO svetovalcu sporočil, da uveljavlja pravico odstopa od pogodbe. Kupec lahko od pogodbe odstopi le pod pogojem, da je vrnjeno blago neuporabljeno oziroma brez vidnih znakov uporabe, da je nepoškodovano in v nespremenjeni obliki in količini. V kolikor je blago poškodovano ali ima znake uporabe in/ali poškodb, ga ENJO ni dolžan sprejeti kot vračila in v tem delu kupec ne more odstopiti od pogodbe. ENJO bo kupcu vrnil plačilo za izdelke najkasneje v roku 30 dni po vračilu blaga.

GARANCIJA

ENJO za vse izdelke nudi 2-letno garancijo. V garancijskem roku se ENJO zavezuje, da bo ob predložitvi originalnega računa, ki velja za garancijski list, odpravil kakršnekoli napake, ki so nastale zaradi napak v materialu ali pri izdelavi izdelka. Garancija je veljavna le, če se izdelki uporabljajo skladno z namenom, za katerega so namenjeni in skladno z vsemi navodili za uporabo ter če so vzdrževani na način, kot je določeno v navodilih za splošno uporabo in nego v brošuri ENJO. Napake, ki nastanejo zaradi obrabe ali nepravilne uporabe izdelka niso predmet garancije. Garancija za vse izdelke v komercialni rabi je 6 mesecev.

PRISTOJNOST SODIŠČA IN UPORABA PRAVA

Za odločanje o vseh morebitnih zahtevkih, ki izvirajo iz pravnega razmerja med kupcem in ENJO je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Vsa razmerja se presojajo po pravu Republike Slovenije, ki je za namene pravnih razmerij izbrano pravo.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pri ENJU spoštujemo vašo zasebnost, zato ENJO vse vaše osebne podatke hrani kot zaupne in jih uporablja v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Ureba EU 2016/679 – GDPR) ter skladno z vsakokrat veljavno Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov ENJO, ki je dostopna na tej povezavi Varstvo osebnih podatkov